dinsdag, september 12, 2006

Christadelphians openen Tweede Ontmoetingsplaats in België

Vindt ook recente versie: 

SamenkomstenNieuwe Ontmoetingsplaats voor hen die de Bijbel beter willen leren kennen.
In België komen Broeders en Zusters in Christus op regelmatige tijdstippen in het AC te Heverlee, Leuven bij elkaar om het Laatste Avondmaal in herinnering te nemen. Aan de Memorial Service nemen enkel gedoopte broeders en zusters deel, maar de dienst kan door iedereen bekeken en gevolgd worden.
Naast de open ruimten van het AC gebruiken wij ook hun Meeting Room. Voor vergaderingen in het Centrum van Brussel hebben wij ook het geluk gehad at er een hotel ons een vergaderzaal ter beschikking heeft willen stellen.
Van af 19 September gebruiken wij naast het AC te Heverlee een nieuwe bijeenkomst ruimte, waar wij wel in een meer afgesloten omgeving kunnen vergaderen en Bijbelstudie houden. Het is centraal gelegen juist voor het voor het verkeer afgesloten gedeelte van de binnenstad te Leuven. Op de eerste verdieping van het Cultureel Centrum 30CC Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, kan iedereen ons vrijblijvend komen opzoeken op dinsdagavonden. Daar gaat dit jaar ook onze cursus "De Bijbel Doeltreffend leren Lezen" van start en kunnen mensen te weten komen waarom wij best ook de Bijbel lezen en hoe het komt dat er zo veel scheef getrokken is en dat werk zo gehaat en bemind is geworden, maar nog steeds actueel is en een goede leidraad kan zijn voor ons.
In België zijn er weinig gedoopte Christadelphians, alsook moeten wij toegeven dat er niet veel mensen zijn of leden die zich bij ons ingeschreven hebben om op de hoogte te blijven.
In België aanschouwt men de Kerk als het grote establishment van de Katholieke Kerk. Maar wij zijn niet zulk een met rollenverdeling gegroepeerde organisatie waar verscheidene zusterorganisaties zorgen dat het geld blijft rollen om de uitvoerende priesters te bevoorraden.
Onze kerk mag niet al de programma's hebben die een grote kerk heeft, maar wij zijn er van overtuigd dat onze kerkgemeenschap datgene kan aanbieden wat het meest belangrijke is. Wij hebben een passie voor de Heer, hebben voor God gekozen en hebben vriendschap voor elkaar. De liefde die wij voor Christus prediken trachten wij ook zelf om te zetten in liefdevolle daden. In die verbondenheid met Christus ligt de eenheid van de Kerk. Wij hebben een medegevoelen voor kinderen en voor diegenen die zoeken naar een diepere verhouding met God. Alsook blijven wij hongeren voor God wiens Plan wij aan zo veel mensen mogelijk trachten kenbaar te maken. Wij durven bewust zijn van elkeen van onze gebreken, maar proberen die te overstijgen door samen te proberen elkaar te helpen te groeien en te worden als Christus.
Als open groep trachten wij de individuen op te vangen en het gevoelen te geven ook bij onze groep te mogen en te kunnen horen. Iedereen die geïnteresseeerd is willen wij de nodige hulpmiddelen aanbieden om zich op geestelijk vlak verder te kunnen ontwikkelen. Iedereen wordt uitgenodigd om zijn of haar ervaringen met ons te delen door hun verhaal te vertellen.
De plaatsen waar wij bij een komen hebben niets in vergelijking met wat velen in deze contreien van een kerkgebouw verwachten. Bij ons dus geen spitstorengebouw. Geen pilaren om te bijten. Liefst geen te grote ruimte waar men terzijde passief kan zitten. Maar mensen die zich verbonden voelen in de zelfde hoop en ervan overtuigd zijn dat het loskoopoffer dat Christus ons aan Zijn Vader heeft gegeven voor iedereen ter beschikking kan liggen.
Wij hopen dat diegenen die naar ons komen zich knus als thuis kunnen voelen, op hun gemak.
Met een drankje en een hapje willen wij samen een gemeenschap in Christus vormen, waar eenieder zich thuis kan voelen. Klein of groot, geschoold of ongeschoold, blank of zwart, rijk of arm, iedereen zou zich op gelijke voet moeten kunnen voelen en zijn of haar inbreng in de gemeenschap kunnen brengen. Elkeen kan wel iets vinden waar hij of zij kan in uitblinken en de hele gemeenschap ten nutte kan zijn.
Wat wij wel hopen is dat ook iedereen zijn mond durft open doen en durft mee gedachten wisselen om zo integraal deel uit te maken van de groep die wij samen willen opbouwen.
Onze open diensten staan ook voor u ter beschikking.

vrijdag, september 01, 2006

De Klasrebel

Vindt update van dit en andere artikelen: CATEGORY:


De eerste leraarsvergaderingen zitten er op en de leerlingen treden vandaag opnieuw weer aan. Op sommige televisieprogramma's en op bepaalde websites werden er reclames gebracht waar men de idee kon opdoen dat zij de leerlingen tot gedrag aanspoorden waar onze maatschappij eigenlijk niet mee gediend is.
Het gek doen kan misschien wel leuk lijken, maar als de fratsen het fatsoen te buiten gaan is het een ongewenst asociaal gedrag.
Reeds enkele jaren valt het op dat kinderen waarbij het niet zo goed gaat tussen de ouders de kinderen ook een gedrag gaan tonen dat duidelijke kenmerken heeft van knelpunten. Dikwijls zijn het kinderen van gescheiden ouders welke zich moeilijk een fijne houding weten aan te meten in de klas. Het zijn stoorzenders die het groepsverband verstoren.
Vanaf vandaag gaan de leerkrachten de rebellen in de school weer tegen het lijf lopen. Maar voor vele docenten is het een hoop om ook deze leerlingen op het rechte pad te krijgen en te stimuleren om positief tegen het leven aan te kijken. Ook willen zij de slechte leerlingen niet opgeven maar staan zij er voor om zich ten volle in te spannen en boeiend leerstofmateriaal aan te bieden aan hen die voor de volgende generatie zullen moeten gaan zorgen.
+ >
What to Do with the Classroom Rebel?
I'm glad God prompted me to see past John's defiant scowl.


I look up as John swaggers into my seventh-grade English class and shoves his man-sized body hard into his seat. He's back again—this time from a weeklong suspension for beating up a sixth-grader.

When the opening bell rings, I write an introductory exercise on the chalkboard. The students begin writing.

Except John.

|
Finish this article |

Schijnbaar onmogelijke opdracht

vindt update van dit bericht en andere:
 CATEGORY:
Op het eerste gezicht lijkt de opdracht van Jezus om uit te trekken en te gaan verkondigen een onmogelijke opdracht voor ons.
Indien wij echter de Handelingen van de apostelen ter hand nemen zien wij dat wij niet alleen zijn met onze twijfels en moeilijkheden omtrent het verspreiden van het Goede Nieuws.
De Heilige Schrift lijkt vol onmogelijke verwachtingen of eisen. Vele opdrachten naar ons toe zijn ook niet haalbaar op menselijke kracht alleen. Ook Jezus vraagt ons om dingen te doen welke wij niet alleen kunnen verrichten. Maar aan de apostelen had Hij een Helper belooft welke op Pinksterdag is gekomen. Allen werden zij vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf. Het was de Kracht van God welke hun mogelijkheden gaf naargelang de Geestesadem hun gaf uit te spreken.
Wij kunnen ook onze hoop uit drukken dat God ons zal begeleiden en ons de mogelijkheden zal geven om ons te laten spreken zoals God wil dat wij spreken. Zodat anderen ons als het ware in tongen de grote dingen van God zullen kunnen horen vertolken, dit wil zeggen in een taal die voor onze toehoorders verstaanbaar zal zijn en juist niet een soort wartaal zal zijn, maar in hun eigen taal.
Misschien is de tijd gekomen dat onder ons ook jonge mannen visioenen zullen schouwen en ouderen dromen zullen vertellen, als ware nieuwsberichten, waarschuwingen of profetische gedachten.
Bloed en vuur hebben deze aarde steeds omringd, maar walmende rook heeft misschien aan intensiteit toegenomen en tekenen zijn met de dagen der tijden duidelijker geworden. Het komt er op aan om de blinden nu te laten zien, welke tekens God ons gegeven heeft. Woorden van Leven kunnen wij aanbieden aan hen die willen horen. Aan ons is de taak gegeven die Blijde Boodschap te verkondigen.
God heeft Jezus als Leidsman en Verlosser verheven en naar Hem kunnen wij opkijken en Zijn voorbeeld trachten na te volgen. Dit heeft tot gevolg dat wij soms op de rand van de afgrond moeten stappen om verder te gaan. Onaangename confrontaties mogen wij verwachten indien wij de Heer willen volgen.
Ook Paulus voorbeeld kunnen wij ter harte nemen. In Damascus was hij vrijmoedig opgetreden in de naam van Jezus en hij probeerde ook de angst voor de oorspronkelijke leerlingen van Christus die bang waren voor hem als Saulus, de Christen vervolger, opzij te schuiven. Vertrouwelijk ging hij met de andere volgers van Christus om. Door gehoorzaamheid aan de Heer nam het werk van de gemeenschap toe en werd de Kerk door de Heilige Geest versterkt. Het ledenaantal nam toe onder de bemoediging van de Heilige Geest. en dat is waar wij vandaag ook op hopen, dat de Kerk verder mag groeien en waar zij leek doodgebloed dat zij terug mag opschieten en ontluiken om weer vrucht te dragen.
Dat de Heilige Geest ook ons zal bemoedigen en steeds meer mensen zal doen aansluiten ter verheerlijking van God.
Dat wij mogen gered worden en begeleid worden om op de juiste wijze het Woord van God te verkondigen en anderen aan te moedigen de juiste Weg te volgen en Gods Woord lief te hebben met de verwachting van het komend Koninkrijk van God.
Indien wij een zuiver perspectief hebben is het makkelijker om te leven voor het geloof. Wij mogen er op vertrouwen dat er een Kracht is die ons zal dragen.