vrijdag, november 23, 2012

Visit us from now on Christadelphian World

Dear reader,

Welcome on this site, which we consider as having come to an end. These pages are still left on the net because many articles were been linked to in other websites. By transferring them to our new websites these links would not work any more.

Church and religious news shall in the future been published mainly on two sites:
christadelphian church kedron brook (5)
christadelphian church kedron brook (5) (Photo credit: bertknot)


Christadelphian World and Christadelphian Ecclesia.

On Christadelphian World you shall be able to find further news on matters of faith and religion. The previous articles from the Multiply Journals "Bijbelonderzoekers" and "Christadelphians", which finishes on 2012, December 1, are brought together and republished on Christadelphian World. New religious news shall be placed on that news platform in the future as longs as interest may be shown.

For specific Christian and Christadelphian articles we want to invite you to come and visit the ecclesial site: Christadelphian Ecclesia and the Flemish Christadelphians or Brothers in Christ: Broeders in Christus.

+

October 2013 update:

Because of the change in Xanga service the Cristadelphian site on that platform has been stopped and transferred in October 2013 onto a WordPress site: Stepping toes.
Enhanced by Zemanta

Bezoek Christadelphian World

Naast dit blog, dat wij als afgesloten beschouwen, maar nog laten staan wegens de doorverwijs artikelen, zijn al de Multiply Blogs samengebundeld en de artikelen van "Bijbelonderzoekers" en van "Christadelphians" opgenomen in het nieuwe "Christadelphian World".

Naast de WordPress sites van de Vlaamse Broeders in Christus en de Belgische kerkgemeenschap of ecclesia kan u op Christadelphian World nu verder kerkelijk nieuws vinden.

Graag vinden wij u terug op onze vernieuwde site.

zondag, juni 12, 2011

Beëindiging publikaties op dit Blog

Wegens de onvoldoende bezoekers en te weinig reacties, hebben wij anno 2011 besloten dit Blog op te geven. Tijdelijk laten wij het nog op het net aanwezig, omdat er bepaalde websites nog naar hier aanwezige pagina's verwijzen.

De teksten zullen worden getransfereerd naar de WordPress Blogs van ondermeer de Bijbelestudenten en de Christadelphians, waar zij ook zullen ge-update worden.

donderdag, november 26, 2009

16° Eeuwse Broeders in Christus

U kan een herwerkte versie van dit artikel vinden op Bijbelstudenten:

16° Eeuwse Broeders in Christus

Reeds in 1525 kunnen we een groep vinden van ernstig, biddende zoekers, die bijeen komen in het huis van de jonge geleerde Felix Manz in Zürich, Zwitserland, " in het hart gedrukt " door de overtuiging van Bijbelse waarheden die ze hadden geleerd, die zich"verbonden in een broederschap van het geloof: Bruder in Christo, broeders in Christus. " "De beslissing was" verzegeld door een plechtig maar intiem breken van het brood ".
De tijd was rijp voor de prediking van de waarheden van Gods Woord. Ervan overtuigd dat elke redelijk denkende man en vrouw graag de zuivere lering van de Schrift zou willen kiezen in plaats van versleten en in diskrediet gebrachte tradities en fouten van de mens, begonnen zij een bijbel campagne die over heel Europa waaide. Hun diepe overtuiging, geboren uit ernstige studie van het profetische Woord, dat Jezus Christus spoedig zou terug komen en zijn duizendjarig wereldwijd rijk zou vast stellen gaf een krachtige impuls aan de getuigenis. Binnen de ongelooflijk korte, hooguit, twintig jaar, waren er "Her-dopers" overal.
Net als rivieren die uit de Alpen stroomden had hun bericht wortel in Zwitserland, en wortelde het zich in Duitsland, Oostenrijk, Italië, Moravië, het stroomde verder oostwaarts naar Polen, Hongarije en Transsylvanië, westwaarts naar Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië en uiteindelijk ook over de oceaan naar Amerika. Hun daden en hun leerstellingen werden geregistreerd in het Duits, Italiaans, Frans, Latijn, Pools, Litouws, Tsjechisch, Hongaars, Oekraïens, Engels, Nederlands en Vlaams en liggen begraven in bibliotheken en archieven in de steppen van Rusland tot de prairies van de Verenigde Staten.
In 1545 waren er hele groepen van gelovigen, georganiseerd door regio en taal: Zwitserse Broeders, de Tsjechische Broeders, Pools Broeders, en zo verder, soms verschillend in specifieke aspecten van de leer en praktijk, maar het bezit van een gemeenschappelijke band van trouw aan een volledig Bijbel gebaseerde christendom. Tegen het einde van de 16e eeuw spreidde zich een netwerk van kleine gemeenten, verbonden door het geloof en vervolging, verlengd van de Dnjepr naar de Severn

donderdag, augustus 13, 2009

zaterdag, december 06, 2008

Most / The Bridge

Scenes from the short film "Most", the story of a bridge operator who is forced to choose between the life of the son he loves dearly and a train filled with people.

"Most" received an Academy Award Nomination for Best Live-Action Short Film.

See the Shortfilm on Biblestudents: Most or The Bridge

zaterdag, november 22, 2008

Zweren en het afleggen van eden

In de Gemeenten van de Mennonieten, Amish en andere doopsgezinden wordt algemeen aangenomen dat een christen geen eed kan afleggen of zweren en dit op basis van Mattheüs 5:33-37 waar staat: “Eveneens hebt GIJ gehoord dat er tot hen die in de oudheid leefden, werd gezegd: ’Gij moogt niet zweren zonder [uw eed] gestand te doen, maar gij moet uw geloften aan de Heer betalen.’ Ik zeg U echter: Zweert in het geheel niet, noch bij de hemel, want [de hemel] is Gods troon; noch bij de aarde, want ze is de voetbank van zijn voeten; noch bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote Koning. Ook moogt gij niet bij uw hoofd zweren, want gij kunt niet één haar wit of zwart maken. Laat UW woord Ja gewoon Ja betekenen, [en] UW Neen, Neen; want wat daar nog bij komt, is uit de goddeloze.”

Dit zijn de woorden van onze Heer Jezus Christus. Zijn halfbroer Jakobus bevestigde wat Jezus in zijn bergrede had gezegd, zoals we kunnen lezen in Jakobus 5:12: “Bovenal echter, mijn broeders, houdt op met zweren, ja, hetzij bij de hemel of bij de aarde of met enige andere eed. Maar laat UW Ja, Ja betekenen en UW Neen, Neen, opdat GIJ niet onder een oordeel valt.”

Eigenlijk zou het duidelijk moeten zijn dat Jezus en Jakobus duidelijk zeggen: “houd op met zweren”. Maar zoals vaak worden deze eenvoudige woorden geïnterpreteerd tot op het punt dat men het tegenovergestelde gaat doen van wat er in de Schrift staat.

Waarom ophouden met zweren?


In het artikel Zweren en het afleggen van eden wordt in gegaan op het feit dat een christen reeds gebonden is door zijn woord en altijd de waarheid zal spreken.


Lees verder > Zweren en het afleggen van eden

Sleepnet

“Het hemelse koninkrijk lijkt op een visnet dat in zee is uitgegooid en waarin allerlei vissen terechtkomen. Toen het vol werd, trok men het op het strand, waarna men erbij ging zitten en de voortreffelijke [vissen] in vaten verzamelde, maar die welke ongeschikt waren, wegwierp. Zo zal het gaan in het besluit van het samenstel van dingen: de engelen zullen uitgaan en de goddelozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden en hen in de vuuroven werpen. Daar zullen [zij] wenen en knarsetanden.” – Matthéüs 13:47-50

Deze illustratie van Jezus staat in een reeks van “koninkrijk der hemelen-illustraties”.

Jezus zegt hier dat, tijdens de voltooiing van de wereld, het net opgehaald wordt en de vissen worden gescheiden, de goede van de slechte. Voor zijn joodse toehoorders was dit gemakkelijk te begrijpen. De Mozaïsche Wet bepaalde dat sommige zeedieren onrein waren en niet gegeten konden worden, zoals b.v. rog en paling, maar ook weekdieren zoals mosselen, oesters, kreeften en garnalen (Leviticus 11:9-12).

Zijn de rotte (Grieks: sapros) vissen dan de ongelovigen? (Vergelijk met Matthéüs 7:17, 18 en Lukas 6:43)

In meerder artikelen omtrent het Koninkrijk van God wordt er na gegaan wat God oorspronkelijk bedoeld had.

Eeuwig leven onder volmaakte omstandigheden. Een goddeloze samenstel van dingen vernietigd. Een oorlog van de Grote dag van God. Loyalen aan Jehovah die in leven blijven. Kwaad, lijden en dood vernietigd voor goed. Er wordt na gegaan of er nog rechtvaardigen en onrechtvaardigen zullen zijn. En of wij dan eindelijk komen tot volmaaktheid en een toestand waarin mensen volledig aan Gods maatstaven zullen voldoen.

Lees hiervoor:

Sleepnet

Rechtvaardigen

Plan van God

Mogelijke wereldvrede

Koninkrijk gods

Koninkrijk van God

Andere Schapen

In de kerken horen wij regelmatig praten over schapen en herders. er zijn leiders en volgelingen.

In Johannes hoofdstuk 10:1-18 vinden wij een gelijkenis van Jezus over schaapskooien en twee groepen van schapen. Jezus vergelijkt zijn volgelingen met “schapen”. In de bijbel wordt in het algemeen over Gods volk als over “schapen” gesproken. Schapen hebben de reputatie gemakkelijke en volgzame dieren te zijn, een eigenschap die Jezus ook verwacht van zijn discipelen.

De gelijkenis van schaapskooien en de twee groepen schapen wordt reeds eeuwen begrepen als zijnde de joodse christenen en de christenen van heidense afkomst die door Jezus samen onder één verbond worden gebracht.[2] Jezus heeft geen andere gelijkenis gegeven waarin hij de toetreding van de heidenen tot zijn Gemeente heeft gegeven dan die welke we terugvinden in Johannes 10. Een groepering die als Jehovah's Getuigen bekendstaat, geeft aan deze gelijkenis een geheel andere interpretatie. De ene groep schapen zou bestaan uit “144.000 geestelijke Israëlieten” en de andere groep uit “christenen” die niet verwachten ooit met Jezus in zijn hemelse koninkrijk verenigd te zijn en bijgevolg niet deelnemen aan het Avondmaal des Heren.

Een degelijke beschouwing van Jezus’ illustratie zal ons duidelijkheid brengen in verband met de betekenis ervan.

In het artikel dat oorspronkelijk op de website van de vroegere Vrije Christenen verscheen worden enkele vragen geponeerd.

Van hoeveel schaapskooien is hier sprake?

Maakt Jezus de twee kudden één?

Heeft ook Paulus het niet over twee groepen die één worden gemaakt.

Hoe zit het met de natuurlijke joden en de heidenen?

Is de kleine kudde de 144 000?

Wie zijn de gezalfden en is het een bestuurlijke groep op aarde?

Hebben de andere christelijke schapen een andere hoop?


Er wordt in gegaan op wat Jezus duidelijk wilde maken kunnen we samenvatten met de kern van zijn gelijkenis:

2 Maar wie door de deur binnengaat, is [de] herder van de schapen. 3 Hem doet de deurwachter open, en de schapen luisteren naar zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij de naam en leidt ze naar buiten. 4 Wanneer hij alle die van hem zijn, naar buiten heeft gebracht, gaat hij voor ze uit, en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen.

16 En ik heb nog andere schapen, die niet van deze kooi zijn; ook die moet ik brengen, en zij zullen naar mijn stem luisteren, en zij zullen één kudde, één herder worden.

Jezus heeft joodse en niet-joodse christenen samengebracht in één kudde en allen delen in de ene hoop, de hemelse.

Lees hierover in:

Andere schapen

Kleine kudde en beleidvolle slaaf

Hoop eerste christenen

Welke hoop stelt het Nieuwe Testament Christenen in het vooruitzicht

Toen Paulus aan de gemeente in Efeze schreef, sprak hij over de “ene hoop waartoe jullie geroepen zijn”. (Efeziërs 4:4-6) Welke hoop was dit? Het was de hoop om met Jezus verenigd te zijn in het hemelse koninkrijk van Zijn Vader. Sommige groeperingen geloven dat er twee in het vooruitzicht gestelde ‘hopen’ voor “christenen” zijn, een hemelse en een aardse. Wat zegt de Schrift hierover? vindt antwoorden in Welke hoop stelt het Nieuwe Testament christenen in het vooruitzicht?

Waarom laat God het kwade toe

Veel nadenkende mensen vragen zich terecht af: Wat gebeurde er dat de situatie van het aards paradijs zo veranderde? Waarom liet God het kwade in de wereld toe en liet Hij het zo een uitbreiding nemen? En waarom roept Hij geen halt toe aan deze krankzinnige wereld?


Het zou echt een verschrikkelijke gedachte zijn dat God, die beweert liefde te zijn, miljarden mensen zou scheppen om in verdriet op aarde te leven, alleen om hen daarna naar een toekomstige en eeuwige kwelling te sturen. We weten dat God rechtvaardig en goed is en dat Hij het kwade in elke vorm haat. “Want u, u bent geen God die zich verheugt in het kwaad, u duldt geen misdadigers in uw huis.” – Psalm 5:4

Om te begrijpen waarom God het kwade toelaat, moeten we eerst beseffen wat het verschil is tussen toelaten en veroorzaken.

In het artikel wordt ingegaan op de oorzaak van het kwade welke zonde is.
Lees verder > Waarom laat God het kwade toe

Dopen en herdopen

Op verzoek plaatsten wij de anders verloren gegane documenten van de Vrije Christenen terug op het web.
Zo kan u rondDopen en herdopen

lezen hoe Toby tot de conclusie kwam dat de bijbelse doop iets anders is dan de doop die hij als baby had ondergaan. Hij begon te twijfelen aan de geldigheid van zijn doop en vroeg zich af of hij opnieuw gedoopt diende te worden.

Honderden miljoenen, zowel katholieken als protestanten, werden als baby bij een doopplechtigheid met water besprenkeld of begoten. Anderen zijn als jongere of volwassen persoon door onderdompeling gedoopt geweest. De vraag is: Welke doop is de christelijke, bijbelse doop?

Net als Toby aan het begin van het verhaal door een grondige studie van het onderwerp “de christelijke waterdoop” tot de conclusie kwam dat zijn doop als baby elke bijbelse ondersteuning mistte, kan u misschien ook tot deze conclusie komen na het lezen van het volgende artikels:

Dopen en herdopen

+ Doop

+ Doopsel

Kleine kudde getrouwe beheerder

Op verzoek is op de website van de Belgische Christadelphians het vroegere artikel van de Vrije ChristenenWie zijn de "kleine kudde" en de "getrouwe beheerder"? geplaatstHet is een artikel speciaal geschreven om Jehovah’s Getuigen te helpen een schriftuurlijke kijk over dit onderwerp te verkrijgen.


Jezus zegt in Lukas 12:32: “Vreest niet, kleine kudde, want het heeft UW Vader goedgedacht U het koninkrijk te geven”

Waarom een artikel over de “kleine kudde”? Enkele groeperingen geloven dat Jezus het hier in Lukas 12:32 over een afgezonderde, speciale groep van christenen heeft. Zij hebben het over een groep die beperkt is tot letterlijk 144.000 christenen, of de hele Kerk, het Lichaam van Christus of degenen die met Hem in de hemelen zullen regeren.

Om een duidelijke begrip te krijgen van “wie” die kleine kudde is of om “wie” het gaat, wordt er eerst het verslag met zijn context gelezen.

Er wordt gezien dat Jezus zich richt tot Zijn “discipelen”.


Verder wordt de vraag gesteld

Welke andere conclusie kunnen we trekken uit het feit dat Jezus zich richtte tot Zijn “kleine kudde” apostelen om hun bezittingen te verkopen en aan de armen te geven? Moeten we Jezus’ aanmaning tot deze “kleine kudde” letterlijk nemen?

Er zijn thans religieuze groeperingen die beweren deze “kleine kudde” te zijn.


Nadat Jezus de “kleine kudde” had getroost, vertelde Hij een gelijkenis over slaven die wakker moeten blijven totdat hun meester terugkomt. Hierop vraagt Petrus: “Is dit voor iedereen bestemd? Of voor ons alleen?” Jezus stelt een retorische vraag als antwoord op Petrus’ vraag: “Wie is werkelijk de getrouwe beheerder, de beleidvolle die de Heer zal aanstellen over de bedienden om hun ter rechter tijd hun graanportie te geven?”

Is er nu sprake van één slaaf of een collectieve slaafklasse? Vindt enige antwoorden in:

> Kleine kudde en beldeidvolle slaaf

Betreft de schapen > Andere schapen

Het Avondmaal des Heren

Het Avondmaal des Heren

Hoe vaak dient het te worden gevierd?

Jezus Christus heeft slechts één viering ingesteld die christenen verplicht zijn te houden en dat is het Avondmaal des Heren. Het is daarom belangrijk dat wij goed op de hoogte zijn van het waarom, hoe en wanneer deze viering moet worden gehouden.

Deze viering werd door Jezus ingesteld op de dag dat hij stierf. Jezus had zijn apostelen gevraagd regelingen te treffen om samen het Pascha (Pesach in het Hebreeuws) te vieren, want hij “verlangde vurig naar dit Pascha”. ...Veel kerken houden het Avondmaal op totaal verschillende tijdstippen en op verschillende manieren. Het opmerkelijkste verschil tussen de verschillende kerken is misschien wel de frequentie van de viering. Sommige kerken of gemeenten houden de viering maandelijks, wekelijks, of zelfs dagelijks. Was dit de bedoeling toen Jezus zei dat we het Avondmaal moesten herdenken?

Vind enige antwoorden op: Avondmaal des Heren Eucharistie of het Breken van het Brood

Verder hieromtrent kan u ook aansluitend artikel lezen: Liefdemaaltijden of Agapé maaltijden, Eucharistie en Breken van het Brood.

zondag, mei 27, 2007

Be strong in the grace that is in Christ Jesus

Be strong in the grace that is in Christ Jesus. (2Ti 2:1 JB2000)

“Now on final matters: Continue to be empowered by YHWH and in the mightiness of His strength.” (Eph 6:10 MHM)
“Continue to remain awake, standing firm in the Faith. Be men! Be mighty!” (1Co 16:13 MHM)
“and shall say unto them, Hear, O Israel, ye draw nigh this day unto battle against your enemies: let not your heart faint; fear not, nor tremble, neither be ye affrighted at them;” (De 20:3 ASV)
“for Yahweh your God is he who goes with you, to fight for you against your enemies, to save you."” (De 20:4 WEB)
“Only be strong and very courageous, to observe to do according to all the law, which Moses my servant commanded thee: turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest have good success whithersoever thou goest.” (Jos 1:7 ASV)
“Have not I commanded thee? Be strong and of good courage; be not affrighted, neither be thou dismayed: for Jehovah thy God is with thee whithersoever thou goest.” (Jos 1:9 ASV)
“But be ye strong, and let not your hands be slack; for your work shall be rewarded.” (2Ch 15:7 ASV)
“In the day that I called thou answeredst me, Thou didst encourage me with strength in my soul.” (Ps 138:3 ASV)
“Say to them that are of a fearful heart, Be strong, fear not: behold, your God will come with vengeance, with the recompense of God; he will come and save you.” (Isa 35:4 ASV)
“Hast thou not known? hast thou not heard? The everlasting God, Jehovah, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary; there is no searching of his understanding.” (Isa 40:28 ASV)
“but they that wait for Jehovah shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles; they shall run, and not be weary; they shall walk, and not faint.” (Isa 40:31 ASV)
“Yet now be strong, O Zerubbabel, saith Jehovah; and be strong, O Joshua, son of Jehozadak, the high priest; and be strong, all ye people of the land, saith Jehovah, and work: for I am with you, saith Jehovah of hosts,” (Hag 2:4 ASV)
“Thus saith Jehovah of hosts: Let your hands be strong, ye that hear in these days these words from the mouth of the prophets that were in the day that the foundation of the house of Jehovah of hosts was laid, even the temple, that it might be built.” (Zec 8:9 ASV)
“Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong.” (1Co 16:13 ASV)
“And he hath said unto me, My grace is sufficient for thee: for my power is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my weaknesses, that the power of Christ may rest upon me. Wherefore I take pleasure in weaknesses, in injuries, in necessities, in persecutions, in distresses, for Christ’s sake: for when I am weak, then am I strong.” (2Co 12:9-10 ASV)
“I can do all things in him that strengtheneth me.” (Php 4:13 ASV)
“strengthened with all power, according to the might of his glory, unto all patience and longsuffering with joy;” (Col 1:11 ASV)
“Thou therefore, my child, be strengthened in the grace that is in Christ Jesus.” (2Ti 2:1 ASV)
“But the Lord stood by me, and strengthened me; that through me the message might me fully proclaimed, and that all the Gentiles might hear: and I was delivered out of the mouth of the lion.” (2Ti 4:17 ASV)
“And the God of all grace, who called you unto his eternal glory in Christ, after that ye have suffered a little while, shall himself perfect, establish, strengthen you.” (1Pe 5:10 ASV)